Czasowniki nieregularne w języku niemieckim

Czasowniki nieregularne w języku niemieckim dobrze jest podać w tabeli razem z czasami przeszłymi.

Czasowniki nieregularne w języku niemieckim to temat dość obszerny. Tabela poniżej zawiera czasowniki w porządku alfabetycznym, ich tłumaczenie i formy w dwóch czasach przeszłych wraz z uwzględnieniem operatora haben i sein.  Tych drugich jest zdecydowanie mniej, więc zaznaczę je innym kolorem dla odróżnienia. Teoretycznie, te które łączą się z sein (odmienianymi w zależności od osoby) są powiązane z ruchem, choć moim zdaniem nie do końca i nie zawsze. Raczej trzeba się tego nauczyć na pamięć. Ważniejszy jest (moim zdaniem) czas Perfekt, gdyż to jego właśnie używa się w rozmowie. W tabeli umieściłam według mnie najczęściej występujące czasowniki, których uczysz się w szkole lub na kursach.

Infinitiv (Bezokolicznik) 3 Osoba Präsens 1/3 Osoba Imperfekt 3 Osoba Perfekt
backen – piec bäckt (backt) backte hat gebacken
befehlen – rozkazywać befiehlt befahl hat befohlen
beginnen – zaczynać beginnt begann hat begonnen
beißen – gryźć beißt biss hat gebissen
betrügen – oszukiwać betrügt betrog hat betrogen
bewegen – nakłaniać, ruszać bewegt bewog hat bewogen
biegen – giąć, skręcać biegt bog hat gebogen
bieten – oferować bietet bot hat geboten
binden – wiązać bindet band hat gebunden
bitten – prosić bittet bat hat gebeten
blasen – dmuchać bläst blies hat geblasen
bleiben – pozostawać bleibt blieb ist geblieben
braten – smażyć, piec brät briet hat gebraten
brechen – łamać bricht brach ist / hat gebrochen
brennen – płonąć brennt brannte hat gebrannt
bringen – przynosić bringt brachte hat gebracht
denken – myśleć denkt dachte hat gedacht
dürfen – móc, mieć pozwolenie darf durfte hat gedurft
empfehlen – polecać empfiehlt empfahl hat empfohlen
erschrecken – wystraszyć się erschrickt erschrak ist erschrocken
essen – jeść isst hat gegessen
fahren – jechać, zawozić fährt fuhr ist gefahren
fallen – upadać fällt fiel ist gefallen
fangen – łapać fängt fing hat gefangen
finden – znajdować findet fand hat gefunden
fliegen – latać fliegt flog ist geflogen
fliehen – uciekać flieht floh ist geflohen
fließen – płynąć fließt floss ist geflossen
fressen – żreć frisst fraß hat gefressen
frieren – marznąć friert fror hat gefroren
geben – dawać gibt gab hat gegeben
gehen – iść geht ging ist gegangen
genießen – rozkoszywać się genießt genoss hat genossen
geschehen – wydarzać się geschieht geschah ist geschehen
gewinnen – wygrywać gewinnt gewann hat gewonnen
gießen – podlewać gießt goss hat gegossen
graben – kopać gräbt grub hat gegraben
greifen – chwytać greift griff hat gegriffen
haben – mieć hat hatte hat gehabt
halten – trzymać hält hielt hat gehalten
hängen – wisieć hängt hing hat gehangen
heißen – nazywać się heißt hieß hat geheißen
helfen – pomagać hilft half hat geholfen
kennen – znać kennt kannte hat gekannt
klingen – brzmieć, dzwonić klingt klang hat geklungen
kommen – przychodzić kommt kam ist gekommen
können – móc, umieć kann konnte hat gekonnt
laden – ładować lädt lud hat geladen
lassen – kazać, zostawiać lässt ließ hat gelassen
laufen – biec läuft lief ist gelaufen
leiden – cierpieć leidet litt hat gelitten
leihen – pożyczać leiht lieh hat geliehen
lesen – czytać liest las hat gelesen
liegen – leżeć liegt lag hat gelegen
lügen – kłamać lügt log hat gelogen
messen – mierzyć misst maß hat gemessen
mögen – lubić mag mochte hat gemocht
müssen – musieć muss musste hat gemusst
nehmen – brać nimmt nahm hat genommen
nennen – nazywać nennt nannte hat genannt
pfeifen – gwizdać pfeift pfiff hat gepfiffen
raten – radzić rät riet hat geraten
reiben – trzeć reibt rieb hat gerieben
reiten – jeździć konno reitet ritt ist / hat geritten
rennen – pędzić rennt rannte ist gerannt
riechen – pachnieć riecht roch hat gerochen
rufen – wołać ruft rief hat gerufen
salzen – solić salzt salzte hat gesalzen
saufen – chlać säuft soff hat gesoffen
schaffen – podołać czemuś schafft schuf hat geschaffen
scheiden – rozwodzić scheidet schied hat / ist geschieden
scheinen – świecić scheint schien hat geschienen
schieben – przesuwać schiebt schob hat geschoben
schießen – strzelać schießt schoss hat geschossen
schlafen – spać schläft schlief hat geschlafen
schlagen – bić schlägt schlug hat geschlagen
schmeißen – wywalać, rzucać schmeißt schmiss hat geschmissen
schneiden – kroić, ciąć schneidet schnitt hat geschnitten
schreiben – pisać schreibt schrieb hat geschrieben
schreien – krzyczeć schreit schrie hat geschrien
schweigen – milczeć schweigt schwieg hat geschwiegen
schwimmen – pływać schwimmt schwamm ist / hat geschwommen
schwören – przysięgać schwört schwor hat geschworen
sehen – widzieć sieht sah hat gesehen
sein – być ist war ist gewesen
senden – wysyłać sendet sendete hat gesendet
singen – śpiewać singt sang hat gesungen
sinken – tonąć sinkt sank ist gesunken
sitzen – siedzieć sitzt saß hat gesessen
sollen – mieć powinność soll sollte hat gesollt
sprechen – mówić, rozmawiać spricht sprach hat gesprochen
springen – skakać springt sprang ist gesprungen
stechen – kłuć sticht stach hat gestochen
stehen – stać steht stand hat gestanden
stehlen – kraść stiehlt stahl hat gestohlen
steigen – wchodzić, wspinać się steigt stieg ist gestiegen
sterben – umierać stirbt starb ist gestorben
stinken – śmierdzieć stinkt stank hat gestunken
streichen – malować streicht strich hat gestrichen
streiten – kłócić się streitet stritt hat gestritten
tragen – nosić trägt trug hat getragen
treffen – spotykać trifft traf hat getroffen
treiben – prowadzić, uprawiać treibt trieb hat / ist getrieben
trinken – pić trinkt trank hat getrunken
tun – robić, czynić tut tat hat getan
vergessen – zapominać vergisst vergaß hat vergessen
verlieren – zgubić, tracić verliert verlor hat verloren
verschwinden – znikać verschwindet verschwand ist verschwunden
verzeihen – wybaczać verzeiht verzieh hat verziehen
wachsen – rosnąć wächst wuchs ist gewachsen
waschen – myć, prać wäscht wusch hat gewaschen
werden – stać się, zostać wird wurde ist geworden
werfen – rzucać wirft warf hat geworfen
wiegen – ważyć wiegt wog hat gewogen
wissen – wiedzieć weiß wusste hat gewusst
wollen – chcieć will wollte hat gewollt
ziehen – ciągnąć zieht zog hat / ist gezogen
zwingen – zmuszać zwingt zwang hat gezwungen

Jak widzisz w tabeli niektóre czasowniki łączą się zarówno z sein jak i z haben, czyli jest to dobrowolne.

Jeśli chcesz szerzej poznać lepiej temat niemieckich czasów przeszłych sięgnij po mojego DARMOWEGO E-BOOKA.

Czasowniki nieregularne w języku niemieckim to zestawienie popularnych czasowników wraz z ich formami w czasach przeszłych.

®2017 Copyright by Beata Jodel

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*