Spójniki w języku niemieckim

Spójniki w języku niemieckim łączą ze sobą zdania lub części zdania. Pod każdą grupą podam po dwa przykłady zastosowania ich w zdaniach.

Wyróżniamy następujące rodzaje spójników niemieckich  ze względu na miejsce czasownika w zdaniu.

1. Spójniki w języku niemieckim, łączące ze sobą dwa zdania główne i wymagają szyku prostego :
aber (ale),

denn (bo, ponieważ, gdyż),

oder (albo, lub)

sondern (lecz,ale),

und (i, a)

Ich gehe in den Park und treffe meinen Freund – idę do Parku i spotkam mojego przyjaciela.

Clara bleibt zu Hause, denn sie ist krank – Klara zostaje w domu, ponieważ jest chora.

 

 

 

 

 

 

Die Katze sitzt und wartet auf einen Vogel.

2. Spójniki, wymagające szyku przestawnego.

außerdem (poza tym, oprócz tego)
dann (następnie, potem)
deshalb/darum/deswegen (dlatego)
doch/jedoch (jednak)
sonst (w przeciwnym razie)
trotzdem (mimo to)

Wróć do tematu : SZYK W ZDANIU NIEMIECKIM.

Ich gehe einkaufen und außerdem besuche ich meine kranke Tante – Idę na zakupy i poza tym odwiedzam chorą ciocię.

Er lernt viel und trozdem hat er Probleme mit dem Verstehen – On dużo się uczy i mimo wszystko ma problem ze zrozumieniem.

Spójniki, wymagające szyku końcowego.

Spójniki czasowe:
als (kiedy, gdy),

bevor/ehe (zanim),

bis (aż, dopóki nie),

nachdem (potym jak, gdy),

während (podczas gdy),

wenn (kiedy, gdy)

Als meine Oma jung war, war sie sehr hubsch – Jak moja babcia była młoda, była bardzo ładna.

Wenn mein Vater arbeitet, will er seine Ruhe haben – kiedy mój ojciec pracuje, chce mieć spokój.

Spójniki przyczynowe:
weil/da (ponieważ, gdyż, bo)

Spójniki warunkowe:
wenn (jeśli, jeżeli, gdyby)
falls (w razie gdyby)

spójnik orzekający:
dass (że)

Spójnik przyzwalający:
obwohl (chociaż, mimo że)

Spójnik celowy:
damit (ażeby, żeby)

Spójniki sposobu:
dadurch dass (przez to, że)
anstatt dass (zamiast).

Gehen wir mit dem Hund spazieren, obwohl es stark regnet – Idziemy na spacer z psem, chociaż mocno pada.

Ich bin sicher, dass meine Freundin eine schöne Wohnung kauft – Jestem pewna, że moja przyjaciółka ładne mieszkanie kupi.

Następny temat będzie opisem jak prawidłowo tworzyć zdania z niektórymi spójnikami. Zapraszam do mnie w następną niedzielę.

Spójniki w języku niemieckim odgrywają bardzo ważną rolę, gdyż spajają zdanie w logiczną całość. Sama nazwa spójnika mówi, że ma on za zadanie właśnie spajanie.

®2017 Copyright by Beata Jodel

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*